2.Obchodní podmínky pro dodávání stravy

(dovoz jídel do firem, institucí a domácností) platnost od: 25.5.2018

Tyto Obchodní podmínky platí pro dodání stravy společností Zdravý Restaurant s.r.o., se sídlem Brno, Lidická 26, IČ 27707903, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 53552 (dále rovněž Obchodní podmínky).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je obchodní společnost Zdravý Restaurant s.r.o. a odběratele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

1.Registrace odběratele a udržování platných i aktuálních údajů odběratele

 • Odběratel je povinen se před zahájením smlouvy zaregistrovat na internetové adrese dodavatele, a to v rozsahu údajů, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a její řádné naplňování (především možnost uskutečňovat dodávky stravy, vést evidenci objednávek odběratele, vypořádávat objednávky odběratele, provádět měsíční vyúčtování dodávek stravy pro odběratele (v případě fakturace) apod.).
 • Odběratel je oprávněn odmítnout registraci odběratele, pokud neobsahuje všechny potřebné údaje dle předchozího bodu.
 • Po úspěšně provedené registraci odběratele na internetové adrese dodavatele (dle předchozích odstavců) zašle dodavatel odběrateli (na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v registraci nejpozději do 3 pracovních dnů od data registrace):
  • potvrzení o provedení registrace
  • potvrzení přístupových údajů (jméno a heslo) nezbytných pro přístup do objednávkového systému dodavatele a pro zadávání objednávek/odhlašování již zadaných objednávek stravy.
 • Odběratel má přehled o údajích již vložených jeho jménem na internetové adrese dodavatele dle předchozích bodů a může rovněž provádět aktualizaci svých údajů. Odběratel je zároveň zodpovědný za správnost i aktuálnost všech údajů, které na internet svým jménem vložil a bere na vědomí, že dodavatel se řídí údaji vloženými na internetovou adresu jménem odběratele v okamžiku zpracování objednávek odběratele a na základě těchto údajů dodavatel provádí i související dodávky stravy (i jejich následné vyúčtování) pro odběratele.

2.Uzavření smlouvy

 • Smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání objednávky odběratelem a přijetí objednávky dodavatelem. Uzavřením smlouvy odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítko „objednat“. Předmětem objednávky je dodávání stravy pro firmy, instituce, resp. individuální osoby, blíže vymezené v objednávce.
 • Ačkoliv se jedná o spotřebitelskou smlouvu, nemůže odběratel od smlouvy v souladu s § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupit, neboť předmětem je smlouva o stravování.

3.Termíny pro řádné objednání, odhlášení stravy (=zadávání a rušení jednotlivých objednávek jídel u již existující smlouvy)

 • Objednání nebo odhlášení stravy je možné učinit přes internet nejpozději den před termínem odběru stravy do 22.00 hod.
 • Při nedodržení termínů uvedených výše má dodavatel právo takovouto objednávku/odhlášení stravy nepřijmout.

4.Možné typy objednávané stravy:

 • Aktuální nabídka jídel, nápojů a dezertů pro internetové objednávání je vždy uvedena na internetové adrese dodavatele www.vitalmenu.cz/prodej-jidel po přihlášení odběratele jménem a heslem z jím provedené registrace, resp. aktualizace registrace dle bodu 1. těchto podmínek.

5a.Cena za dodanou stravu:

 • Cena za dodané jídlo je uvedena u každého jídla na webové adrese www.vitalmenu.cz/prodej-jidel. Cena zde uvedená je cena konečná pro jídlo + obal, ve kterém je jídlo dodáno (=uvedená cena je vč. aktuální sazby DPH).

 

5b.Cena za dovoz dodané stravy vč. aktuální sazby DPH (Brno):

 • Dovoz jídla je prováděn bezplatně při splnění následující minimální výše objednávky (=souhrnná objednávka za celou firmu, budovu, areál):

1.     pravidelně objednávající odběratel (=objednávající každý den):                              300 Kč/ den

2.     nepravidelně objednávající odběratel (=neobjednávající každý den):      500 Kč/ den

 • V případě objednávky < 300 Kč , resp. < 500 Kč / daný den / 1 dovoz bude k celkové ceně objednávky připočteno fixní dopravné 60 Kč. Dopravné se účtuje jako jednorázové (tj. nejedná se o příplatek ke každému dodanému jídlu) a rozpočítává se alikvotně mezi jednotlivé objednávající osoby odběratele, objednávající v daném dni.
 • V případě hodnoty objednávky < 250 Kč/den / 1 dovoz u VIP odběratele (viz bod 6. Těchto podmínek)  si poskytovatel vyhrazuje právo dopravné neúčtovat.

6.Definice V.I.P. odběratele:

 • Za V.I.P. odběratele je považován odběratel, jehož pravidelné denní objednávky stravy přesahují (v průměru) v pravidelných měsíčních periodách (=kalendářní měsíc) hodnotu objednávky stravy alespoň 500 Kč (vč. DPH) / den / 1 dovoz.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo dalšího individuálního přístupu a nastavení individuálních služeb vůči svým V.I.P. zákazníkům.

7.Platební podmínky za dodanou stravu, termíny plateb a vyúčtování stravného

 • Platba za dodanou stravu probíhá v hotovosti, přičemž poskytovatel akceptuje (jako hotovost) i tyto stravenky: Sodexo, Ticket Restaurant, Chèque Déjeuner.
 • V případě V.I.P. zákazníků a firemních zákazníků je možné pro dohodnuté období sjednat rovněž fakturaci za dodaná jídla a služby. Za dohodnuté fakturační období se považuje období v délce nejméně 1 kalendářní měsíc. V případě fakturace za dodané jídlo je dodavatel oprávněn požadovat od dodavatele úhradu zálohy předem, a to ve výši nejméně 50% z předpokládané ceny dodané stravy za výše uvedené fakturační období.
 • V případě fakturace za dodanou stravu dle předchozího odstavce provede dodavatel měsíční vyúčtování formou elektronické faktury, kterou zašle odběrateli na jeho e-mail uvedený při registraci/aktualizaci registrace odběratelem.

8.Manipulační poplatek

 • V případě, že Odběratel neuhradí stravu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. neuvede variabilní symbol platby, který slouží k automatickému párování plateb, uhradí jinou částku než uvedenou v elektronickém Vyúčtování/Faktuře, uhradí platbu za stravu na jiný účet než je uvedený na zaslané faktuře, neuhradí stravu do data  splatnosti), je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli jednorázový poplatek ve výši 50 Kč (vč. DPH) za každé jednotlivé porušení (Manipulační poplatek), kryjící dodatečné ruční úkony dodavatele, nutné k dohledání, spárování, upomínání a doúčtování platby stravného. Dodavatel je oprávněn v odůvodněných případech tento Manipulační poplatek neúčtovat.
 • V případě, kdy Odběratel je v takovém prodlení s platbou stravného, že záloha dle bodu 7. těchto podmínek nepostačuje k pokrytí již dodaného stravného, je dodavatel oprávněn pozastavit dodávku stravného, a to až do okamžiku úhrady dlužného stravného, případně dlužného Manipulačního poplatku. Před pozastavením stravy Dodavatel Odběratele písemně na pozastavení dodávky stravy upozorní na e-mail odběratele uvedený v těchto Obchodních podmínkách, resp. na nový e-mail, který mu Odběratel písemně nahlásí pomocí aktualizace registračních údajů dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.  Osobní údaje a citlivé údaje: Osobními údaji se rozumí informace o odběrateli, na základě kterých lze odběratele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o odběrateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

9.1.1. Rozsah osobních údajů: pro zahájení smluvního vztahu (úvodní registrace) a jeho plnění požaduje dodavatel po odběrateli povinné osobní údaje, přičemž odběratel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit dodavateli další nepovinné údaje.

9.1.2. Rozsah citlivých údajů: poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Dodavatel po odběrateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud odběratel poskytne v rámci služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

9.2.  Ochrana osobních údajů: dodavatel (jako správce osobních údajů) shromažďuje a uchovává odběratelem zadané či nahlášené osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Dodavatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Dodavatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 • dodavatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých odběratelů a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi dodavatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
 • odběratel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

9.3.  Omezení nakládání s údaji: dodavatel nebude zpracovávat a používat osobní údaje odběratele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

9.4.  Zpracování osobních údajů: odběratel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých odběratelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování služeb podle těchto Obchodních podmínek) a pro statistické účely.

9.5.  Souhlas odběratele se zpracováním osobních údajů: provedením internetové registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje odběratel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (č. 101/2000 Sb. a dále zákonem jej nahrazujícím) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Obchodních podmínek dodavateli jako správci. V případě, kdy existuje důvod (na základě zákona, či jiných předpisů) pro zpracování osobních údajů odběratele, bere odběratel na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů není vyžadován a že souhlas tedy není možné v takovém případě ani odvolat (např. po dobu, kdy je zákonem či jinými předpisy vyžadováno uchování a archivace osobních údajů odběratele apod.).

9.6.  Zpracovatel a předávání Osobních údajů: dodavatel (jako správce osobních údajů) je oprávněn pověřit v souladu s nařízením GDPR či zákonem třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Provedením registrace uděluje odběratel dodavateli souhlas k předání osobních údajů odběratele zpracovatelům osobních údajů (typicky společnost zajišťující pro dodavatele objednávkový systém, ve kterém odběratel provádí své objednávky a kde má evidován i svůj účet pro stravu). Se zákonným zpracovatelem osobních údajů má správce uzavřenu samostatnou Smlouvu o ochraně osobních údajů, která zavazuje zpracovatele osobních údajů chránit osobní údaje odběratele a dále osobní údaje odběratele používat pouze pro účely související s vedením evidence, objednáváním a vypořádáním dodávek stravy jednotlivých odběratelů a s komunikací s jednotlivými odběrateli.

9.7.  Doba udělení souhlasu a jeho odvolání: odběratel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost dodavatele zpracovávat osobní údaje odběratele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu: souhlas odběratele se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odběratel je oprávněn po ukončení smluvního vztahu tento souhlas písemně odvolat (v případě že je vyžadován: viz bod 7.5. výše) na adrese dodavatele. Po odvolání souhlasu dodavatel zajistí, aby veškeré údaje odběratele byly z databáze vymazány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány. V takovém případě se na odběratele nebudou vztahovat ta ustanovení Obchodních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost dodavatele zpracovávat osobní údaje  po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (viz bod 7.7. výše).

9.8.  Přístup odběratele k údajům: odběratel má od okamžiku registrace právo kdykoliv požádat dodavatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě dodavatel poskytne odběrateli informace v rozsahu stanoveném zákonem (č. 101/2000 Sb. a dále zákonem jej nahrazujícím). Pokud se odběratel domnívá, že dodavatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem (č. 101/2000 Sb. a dále zákonem jej nahrazujícím), má právo požádat dodavatele jako správce (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby dodavatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav.

9.9.  Poskytnutí osobních údajů: odběratel bere na vědomí, že dodavatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Dodavatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv odběratele nebo k ochraně osobní bezpečnosti odběratelů nebo třetích osob.

10.Množstevní BONUSY (=množstevní slevy) poskytované odběrateli

 • Kromě bezplatné dopravy (viz bod 5b. těchto Podmínek) může zákazník navíc získat ještě i tzv. MNOŽSTEVNÍ BONUS (=%tní snížení ceny všech svých objednávaných jídel), a to při splnění následujících limitů celkové výše objednávky/den/1 dovoz (=souhrnná objednávka za celou firmu, budovu, areál):

                  1. objednávka od 1.200 Kč do 2.499 Kč:

BONUS 10%

(např.: původní cena jídla: 100 Kč KčBONUSová cena: 90 Kč)

                  2. objednávka od 2.500:

BONUS 15%

(např.: původní cena jídla: 100 Kč KčBONUSová cena: 85 Kč)

 

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den uzavření smlouvy a dodavatel i odběratel se výslovně dohodli, že akceptací těchto Obchodních podmínek na internetové stránce dodavatele se vždy ruší veškerá předchozí písemná i ústní ujednání spojená s podmínkami dodávek stravy mezi dodavatelem a odběratelem.

***********************************

2.Obchodní podmínky pro dodávání stravy

(dovoz jídel do firem, institucí a domácností) platnost od: 24.5.2018

Tyto Obchodní podmínky platí pro dodání stravy společností Zdravý Restaurant s.r.o., se sídlem Brno, Lidická 26, IČ 27707903, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 53552 (dále rovněž Obchodní podmínky).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je obchodní společnost Zdravý Restaurant s.r.o. a odběratele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

1.Registrace odběratele a udržování platných i aktuálních údajů odběratele

 • Odběratel je povinen se před zahájením smlouvy zaregistrovat na internetové adrese dodavatele, a to v rozsahu údajů, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a její řádné naplňování (především možnost uskutečňovat dodávky stravy, vést evidenci objednávek odběratele, vypořádávat objednávky odběratele, provádět měsíční vyúčtování dodávek stravy pro odběratele (v případě fakturace) apod.).
 • Odběratel je oprávněn odmítnout registraci odběratele, pokud neobsahuje všechny potřebné údaje dle předchozího bodu.
 • Po úspěšně provedené registraci odběratele na internetové adrese dodavatele (dle předchozích odstavců) zašle dodavatel odběrateli (na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v registraci nejpozději do 2 pracovních dnů od data registrace):
  • potvrzení o provedení registrace
  • potvrzení přístupových údajů (jméno a heslo) nezbytných pro přístup do objednávkového systému dodavatele a pro zadávání objednávek/odhlašování již zadaných objednávek stravy.
 • Odběratel má přehled o údajích již vložených jeho jménem na internetové adrese dodavatele dle předchozích bodů a může rovněž provádět aktualizaci svých údajů. Odběratel je zároveň zodpovědný za správnost i aktuálnost všech údajů, které na internet svým jménem vložil a bere na vědomí, že dodavatel se řídí údaji vloženými na internetovou adresu jménem odběratele v okamžiku zpracování objednávek odběratele a na základě těchto údajů dodavatel provádí i související dodávky stravy (i jejich následné vyúčtování) pro odběratele.

2.Uzavření smlouvy

 • Smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání objednávky odběratelem a přijetí objednávky dodavatelem. Uzavřením smlouvy odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítko „objednat“. Předmětem objednávky je dodávání stravy pro firmy, instituce, resp. individuální osoby, blíže vymezené v objednávce.
 • Ačkoliv se jedná o spotřebitelskou smlouvu, nemůže odběratel od smlouvy v souladu s § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupit, neboť předmětem je smlouva o stravování.

3.Termíny pro řádné objednání, odhlášení stravy (=zadávání a rušení jednotlivých objednávek jídel u již existující smlouvy)

 • Objednání nebo odhlášení stravy je možné učinit přes internet nejpozději den před termínem odběru stravy do 22.00 hod.
 • Při nedodržení termínů uvedených výše má dodavatel právo takovouto objednávku/odhlášení stravy nepřijmout.

4.Možné typy objednávané stravy:

 • Aktuální nabídka jídel, nápojů a dezertů pro internetové objednávání je vždy uvedena na internetové adrese dodavatele www.vitalmenu.cz/prodej-jidel po přihlášení odběratele jménem a heslem z jím provedené registrace, resp. aktualizace registrace dle bodu 1. těchto podmínek.

5a.Cena za dodanou stravu:

 • Cena za dodané jídlo je uvedena u každého jídla na webové adrese www.vitalmenu.cz/prodej-jidel. Cena zde uvedená je cena konečná pro jídlo + obal, ve kterém je jídlo dodáno (=uvedená cena je vč. aktuální sazby DPH).

 

5b.Cena za dovoz dodané stravy vč. aktuální sazby DPH (Brno):

 • Dovoz jídla je prováděn bezplatně při splnění následující minimální výše objednávky (=souhrnná objednávka za celou firmu, budovu, areál):

1.     pravidelně objednávající odběratel (=objednávající každý den):                              250 Kč/ den

2.     nepravidelně objednávající odběratel (=neobjednávající každý den):      500 Kč/ den

 • V případě objednávky < 250 Kč , resp. < 500 Kč / daný den / 1 dovoz bude k celkové ceně objednávky připočteno fixní dopravné 60 Kč. Dopravné se účtuje jako jednorázové (tj. nejedná se o příplatek ke každému dodanému jídlu) a rozpočítává se alikvotně mezi jednotlivé objednávající osoby odběratele, objednávající v daném dni.
 • V případě hodnoty objednávky < 250 Kč/den / 1 dovoz u VIP odběratele (viz bod 6. Těchto podmínek)  si poskytovatel vyhrazuje právo dopravné neúčtovat.

6.Definice V.I.P. odběratele:

 • Za V.I.P. odběratele je považován odběratel, jehož pravidelné denní objednávky stravy přesahují (v průměru) v pravidelných měsíčních periodách (=kalendářní měsíc) hodnotu objednávky stravy alespoň 500 Kč (vč. DPH) / den / 1 dovoz.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo dalšího individuálního přístupu a nastavení individuálních služeb vůči svým V.I.P. zákazníkům.

7.Platební podmínky za dodanou stravu, termíny plateb a vyúčtování stravného

 • Platba za dodanou stravu probíhá v hotovosti, přičemž poskytovatel akceptuje (jako hotovost) i tyto stravenky: Sodexo, Ticket Restaurant, Chèque Déjeuner.
 • V případě V.I.P. zákazníků a firemních zákazníků je možné pro dohodnuté období sjednat rovněž fakturaci za dodaná jídla a služby. Za dohodnuté fakturační období se považuje období v délce nejméně 1 kalendářní měsíc. V případě fakturace za dodané jídlo je dodavatel oprávněn požadovat od dodavatele úhradu zálohy předem, a to ve výši nejméně 50% z předpokládané ceny dodané stravy za výše uvedené fakturační období.
 • V případě fakturace za dodanou stravu dle předchozího odstavce provede dodavatel měsíční vyúčtování formou elektronické faktury, kterou zašle odběrateli na jeho e-mail uvedený při registraci/aktualizaci registrace odběratelem.

8.Manipulační poplatek

 • V případě, že Odběratel neuhradí stravu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. neuvede variabilní symbol platby, který slouží k automatickému párování plateb, uhradí jinou částku než uvedenou v elektronickém Vyúčtování/Faktuře, neuhradí stravu do data  splatnosti), je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli jednorázový poplatek ve výši 50 Kč (vč. DPH) za každé jednotlivé porušení (Manipulační poplatek), kryjící dodatečné ruční úkony dodavatele, nutné k dohledání, spárování, upomínání a doúčtování platby stravného. Dodavatel je oprávněn v odůvodněných případech tento Manipulační poplatek neúčtovat.
 • V případě, kdy Odběratel je v takovém prodlení s platbou stravného, že záloha dle bodu 7. těchto podmínek nepostačuje k pokrytí již dodaného stravného, je dodavatel oprávněn pozastavit dodávku stravného, a to až do okamžiku úhrady dlužného stravného, případně dlužného Manipulačního poplatku. Před pozastavením stravy Dodavatel Odběratele písemně na pozastavení dodávky stravy upozorní na e-mail odběratele uvedený v těchto Obchodních podmínkách, resp. na nový e-mail, který mu Odběratel písemně nahlásí pomocí aktualizace registračních údajů dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek.

9.Ochrana osobních údajů

 • Odběratel uděluje dodavateli souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených ve smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách uvedených, a to pro účely vedení evidence objednávaných/odhlašovaných jídel (a evidence plateb s nimi spojených), zasílání informací souvisejících s dovozem jídel a vypracováním pravidelného vyúčtování i zaúčtování dodané stravy.
 • Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje za účelem souvisejícím s dodávkami stravy pro odběratele, shromažďovat osobní údaje pak v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a uchovávat je po dobu poskytování stravování ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, k čemuž mu Odběratel akceptací těchto Podmínek uděluje výše uvedený souhlas.

10.Množstevní BONUSY (=množstevní slevy) poskytované odběrateli

 • Kromě bezplatné dopravy (viz bod 5b. těchto Podmínek) může zákazník navíc získat ještě i tzv. MNOŽSTEVNÍ BONUS (=%tní snížení ceny všech svých objednávaných jídel), a to při splnění následujících limitů celkové výše objednávky/den/1 dovoz (=souhrnná objednávka za celou firmu, budovu, areál):

                  1. objednávka od 1.000 Kč do 1.499 Kč:

BONUS 10%

(např.: původní cena jídla: 80 Kč; BONUSová cena: 72 Kč)

                  2. objednávka od 1.500:

BONUS 15%

(např.: původní cena jídla: 80 Kč; BONUSová cena: 68 Kč)

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den uzavření smlouvy a dodavatel i odběratel se výslovně dohodli, že akceptací těchto Obchodních podmínek na internetové stránce dodavatele se vždy ruší veškerá předchozí písemná i ústní ujednání spojená s podmínkami dodávek stravy mezi dodavatelem a odběratelem.

Přijďte do Vitalité!

vyzvedněte si své jídlo přímo ve Vitalité a nebudete nejen platit za dopravu, ale můžete zároveň i využít svého Věrnostního bonusu !


Hudcova 78/367 

612 00

Brno - Medlánky

 zákaznická linka:

+420 734 468 500