3. Obchodní podmínky pro dodávání stravy

(dodávání stravy pro školky a školy s možností dotace): platnost od 25.5.2018

Tyto Obchodní podmínky platí pro dodání stravy společností Zdravá školní jídelna Vitalité s.r.o. se sídlem Brno, Lidická 26, IČ 03369684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 84563 (dále rovněž Obchodní podmínky).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je obchodní společnost Zdravá školní jídelna Vitalité s.r.o. a odběratele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

1.Registrace odběratele a udržování platných i aktuálních údajů odběratele

 • Odběratel je povinen se před zahájením smlouvy zaregistrovat na internetové adrese dodavatele, a to v rozsahu údajů, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a její řádné naplňování (především možnost uskutečňovat dle těchto Obchodních podmínek: dodávky stravy, vést evidenci objednávek odběratele, vypořádávat objednávky odběratele, provádět vyúčtování dodávek stravy pro odběratele apod.).
 • Odběratel je oprávněn odmítnout registraci odběratele, pokud neobsahuje všechny potřebné údaje dle předchozího bodu.
 • Po úspěšně provedené registraci odběratele (dle předchozích odstavců na internetové adrese dodavatele) zašle dodavatel odběrateli (na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v registraci) potvrzení o provedení registrace.
 • Do 5 pracovních dnů od data připsání zálohové platby odběratele na účet dodavatele (dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek) zašle dodavatel odběrateli (na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v registraci) potvrzení přístupových údajů (jméno a heslo), nezbytných pro přístup do objednávkového systému dodavatele a pro zadávání objednávek/odhlašování již zadaných objednávek stravy.
 • Odběratel má přehled o údajích již vložených jeho jménem na internetové adrese dodavatele dle předchozích bodů a může rovněž provádět aktualizaci svých údajů. Odběratel je zároveň zodpovědný za správnost i aktuálnost všech údajů jeho jménem na internet vložených a bere na vědomí, že dodavatel se řídí údaji vloženými na internetovou adresu jménem odběratele v okamžiku zpracování objednávek odběratele a na základě těchto údajů dodavatel provádí i související dodávky stravy (i jejich následné vyúčtování) pro odběratele.

2.Uzavření smlouvy

 • Smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání objednávky odběratelem a přijetí objednávky dodavatelem. Uzavřením smlouvy odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítko „odeslat“. Předmětem objednávky je dodávání stravy pro žáky školy nebo školky / personál těchto školek a škol, blíže vymezených v objednávce.
 • Ačkoliv se jedná o spotřebitelskou smlouvu, nemůže odběratel od smlouvy v souladu s § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupit, neboť předmětem je smlouva o stravování.

3a.Termíny pro řádné nahlášení zahájení/ukončení odběru stravy (=nový strávník/strávník rušící existující smlouvu)

 • Nahlášení zahájení odběru stravy, jakož i nahlášení ukončení odběru stravy je možné přes internet, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem prvního odběru stravy/termínem ukončení odběru stravy do 15.00 hod.
 • Při nedodržení termínů uvedených výše má dodavatel právo takovouto objednávku/odhlášení stravy nepřijmout a zrealizovat první dodávku stravy/ukončení dodávání stravy 3 pracovní dny od data nahlášení odběru/ukončení odběru stravy odběratelem dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek.
 • Dodavatel má rovněž právo objednávku stravy nepřijmout, pokud odběratel neuhradil úvodní zálohovou platbu/y dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek a zrealizovat první dodávku stravy nejdříve za 5 pracovních dnů od data připsání úvodní zálohové platby/plateb na účet dodavatele.

3b. Termíny pro řádné objednání, odhlášení stravy (=zadávání a odhlašování jednotlivých objednávek stravy u již existující smlouvy) a adresa pro internetové přihlášení

 • Objednání nebo odhlášení stravy je možné učinit přes internet nejpozději pracovní den před termínem odběru stravy, a to do 11.00 hod. Výše uvedený termín platí s výjimkou objednání nebo odhlášení dopolední svačiny, které je nutné provést ještě o jeden pracovní den dříve, tj. 2 pracovní dny před termínem odběru stravy do 11.00 hod.
 • Dodavatel je povinen (po potvrzení registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek a uhrazení zálohy dle bodu 5a těchto Obchodních podmínek) umožnit odběrateli přístup do internetového objednávkového systému (www.vitalite.cz/dovoz-jidel/prihlaseni-skolky-skoly, volba PŘIHLÁSIT SE pro internetové objednávání stravy), a to zasláním jména a hesla pro přístup do tohoto systému a odběratel poté zodpovídá za kontrolu správnosti všech objednávek stravy (zadaných přes výše uvedený systém) jménem odběratele.
 • Prvotní dlouhodobé zadání objednávek jídel přes internet (dle údajů uvedených v registraci dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek) provádí jménem odběratele dodavatel (k čemuž dává odběratel dodavateli souhlas akceptací těchto Obchodních podmínek), jakékoliv další krátkodobé změny docházky, odchylující se od původně požadovaných termínů dodávek stravy (uvedených v registraci dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek), resp. jakékoliv nepravidelné úpravy požadovaných termínů dodávek stravy (a z nich vyplývající doplnění či změny objednávek stravy) zadává vždy odběratel, a to přes internet na adrese www.vitalite.cz/dovoz-jidel/prihlaseni-skolky-skoly, volba PŘIHLÁSIT SE (po přihlášení odběratele jménem a heslem z jím provedené registrace, resp. aktualizace registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek). Za odhlášení již zadaných objednávek stravy (přes internet způsobem uvedeným v předchozí větě) zodpovídá vždy odběratel.  
 • Strava odběratele (objednaná jakýmkoliv z výše uvedených způsobů) bude vždy objednávána pouze do výše nevyčerpané zálohy dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek, kterou odběratel odeslal na správné číslo účtu dodavatele ve stanovené lhůtě a opatřil správným variabilním symbolem platby (rovněž dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek).
 • Při nedodržení termínů a principů zadávání objednávek stravy uvedených výše má dodavatel právo takovouto objednávku/y, resp. odhlášení stravy nepřijmout.

4.Možné typy objednávané stravy a cena stravy:

    Celodenní strava:   dopolední svačina (přesnídávka) + oběd + odpolední svačina

    Dopolední strava:   dopolední svačina (přesnídávka) + oběd

    Odpolední strava:   oběd + odpolední svačina

    Oběd:                     pouze oběd (lze dodávat i ve variantě pro bezlepkovovou i bezmléčnou stravu)

 • Nabídka aktuální stravy pro internetové objednávání (i s jejich cenami vč. platného DPH) je uvedena u jednotlivých objednávaných jídel po přihlášení odběratele jménem a heslem z jím provedené registrace (adresa pro přihlášení viz bod 3b. těchto Obchodních podmínek), resp. aktualizace registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek. Aktuální nabídku stravy (jídelní lístek) může dodavatel odběrateli rovněž zaslat na e-mailovou adresu, uvedenou v rámci registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek.

5.Platební podmínky za dodanou stravu, termíny plateb záloh na stravné a vyúčtování stravného

 • Odběratel je povinen hradit na účet dodavatele č. účtu 396774095/5500 pravidelnou měsíční zálohu, jejíž výše je závislá na typu vybrané stravy, četnosti odběru vybrané stravy a předpokládané měsíční výši odebrané stravy v Kč:
 • v případě předpokládaného měsíčního odběru do 800 Kč činí záloha 800,- Kč,
 • v případě předpokládaného měsíčního odběru od 801 Kč činí záloha 1.000,- Kč,
 • měsíční záloha je splatná do 20. dne předchozího měsíce před zahájením odběru stravy, nebo do termínu dohodnutého individuálně s dodavatelem. Variabilním symbolem platby je rodné číslo dítěte/personálu (v případě vyúčtování/hrazení stravy rodiči jednotlivých strávníků/dětí ve školce či škole), resp. IČ školky či školy (v případě vyúčtování/hrazení stravy přímo danou školkou či školou).  V případě požadavku odběratele fyzické osoby na neuvádění svého rodného čísla, přidělí dodavatel odběrateli náhradní unikátní číslo pro rozpoznání plateb mezi odběratelem a dodavatelem: toto číslo přidělí na základě písemné žádosti odběratele, zaslaného na e-mailovou adresu dodavatele.
 • v případě měsíční fakturace za dodanou stravu (tj. kdy plátcem za dodanou stravu je přímo školka či škola) provede dodavatel měsíční vyúčtování, které zašle odběrateli (viz předchozí odstavec) na jeho e-mail uvedený při registraci/aktualizaci registrace odběratelem, resp. na e-mail uvedený ve smlouvě o dodávkách stravy mezi dodavatelem a odběratelem.
 • Dodavatel a odběratel se dohodli na tom, že dodavatel může zálohu od dodavatele použít na úhradu nedoplatků odběratele za dodanou a neuhrazenou stravu případně za neuhrazený manipulační poplatek.

6. Manipulační poplatek

 • V případě, že Odběratel neuhradí zálohu na stravu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. neuvede variabilní symbol platby, který slouží k automatickému párování plateb, uhradí jinou částku než uvedenou v elektronickém Vyúčtování/Faktuře, uhradí platbu za stravu na jiný účet než je uvedený v těchto Obchodních podmínkách, neuhradí stravu do data splatnosti), je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Odběrateli jednorázový poplatek ve výši 50 Kč (vč. DPH) za každé jednotlivé porušení (Manipulační poplatek), kryjící dodatečné ruční úkony Dodavatele, nutné k dohledání, spárování, upomínání a doúčtování platby stravného. Dodavatel je oprávněn v odůvodněných případech tento Manipulační poplatek neúčtovat.
 • V případě, kdy Odběratel je v takovém prodlení s platbou stravného, že složená záloha na stravné nepostačuje k pokrytí již dodaného stravného, je Dodavatel oprávněn pozastavit dodávku stravného, a to až do okamžiku úhrady dlužného stravného, resp. do navýšení (převodu) zálohy na účet dodavatele, případně do okamžiku úhrady dlužného Manipulačního poplatku. V případě, kdy je plátcem za dodanou stravu přímo školka či škola, upozorní dodavatel Odběratele předem písemně na pozastavení dodávky stravy, a to na e-mail Odběratele uvedený při registraci dle bodu 1. Těchto Obchodních podmínek, resp. na e-mail uvedený ve smlouvě o dodávkách stravy mezi dodavatelem a odběratelem. V případě, kdy je plátcem za dodanou stravu jednotlivý zákonný zástupce dítěte, může být strava automaticky pozastavena  vyčerpáním zálohy na stravné dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek.

7. Ochrana osobních údajů

7.1.  Osobní údaje a citlivé údaje: Osobními údaji se rozumí informace o odběrateli, na základě kterých lze odběratele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o odběrateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

7.1.1. Rozsah osobních údajů: pro zahájení smluvního vztahu (úvodní registrace) a jeho plnění požaduje dodavatel po odběrateli povinné osobní údaje, přičemž odběratel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit dodavateli další nepovinné údaje.

7.1.2. Rozsah citlivých údajů: poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Dodavatel po odběrateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud odběratel poskytne v rámci služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

7.2.  Ochrana osobních údajů: dodavatel (jako správce osobních údajů) shromažďuje a uchovává odběratelem zadané či nahlášené osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Dodavatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Dodavatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 • dodavatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých odběratelů a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi dodavatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
 • odběratel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

7.3.  Omezení nakládání s údaji: dodavatel nebude zpracovávat a používat osobní údaje odběratele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

7.4.  Zpracování osobních údajů: odběratel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých odběratelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování služeb podle těchto Obchodních podmínek) a pro statistické účely.

7.5.  Souhlas odběratele se zpracováním Osobních údajů: provedením internetové registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje odběratel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (č. 101/2000 Sb. a dále zákonem jej nahrazujícím) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Obchodních podmínek dodavateli jako správci. V případě, kdy existuje důvod (na základě zákona, či jiných předpisů) pro zpracování osobních údajů odběratele (např. vedení evidence Školní matriky při dodávkách stravy do školek a škol apod.), bere odběratel na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů není vyžadován a že souhlas tedy není možné v takovém případě ani odvolat (např. po dobu, kdy je zákonem či jinými předpisy vyžadováno uchování a archivace osobních údajů odběratele: např. vedení evidence Školní matriky apod.).

7.6.  Zpracovatel a předávání Osobních údajů: dodavatel (jako správce osobních údajů) je oprávněn pověřit v souladu s nařízením GDPR či zákonem třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Provedením registrace uděluje odběratel dodavateli souhlas k předání osobních údajů odběratele zpracovatelům osobních údajů (typicky společnost zajišťující pro dodavatele objednávkový systém, ve kterém odběratel provádí své objednávky a kde má evidován i svůj účet pro stravu). Se zákonným zpracovatelem osobních údajů má správce uzavřenu samostatnou Smlouvu o ochraně osobních údajů, která zavazuje zpracovatele osobních údajů chránit osobní údaje odběratele a dále osobní údaje odběratele používat pouze pro účely související s vedením evidence, objednáváním a vypořádáním dodávek stravy jednotlivých odběratelů a s komunikací s jednotlivými odběrateli.

7.7.  Doba udělení souhlasu a jeho odvolání: odběratel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost dodavatele zpracovávat osobní údaje odběratele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu: souhlas odběratele se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odběratel je oprávněn po ukončení smluvního vztahu tento souhlas písemně odvolat (v případě že je vyžadován: viz bod 7.5. výše) na adrese dodavatele. Po odvolání souhlasu dodavatel zajistí, aby veškeré údaje odběratele byly z databáze vymazány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány. V takovém případě se na odběratele nebudou vztahovat ta ustanovení Obchodních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost dodavatele zpracovávat osobní údaje  po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (viz bod 7.7. výše).

7.8.  Přístup odběratele k údajům: odběratel má od okamžiku registrace právo kdykoliv požádat dodavatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě dodavatel poskytne odběrateli informace v rozsahu stanoveném zákonem (č. 101/2000 Sb. a dále zákonem jej nahrazujícím). Pokud se odběratel domnívá, že dodavatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem (č. 101/2000 Sb. a dále zákonem jej nahrazujícím), má právo požádat dodavatele jako správce (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby dodavatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav.

7.9.  Poskytnutí osobních údajů: odběratel bere na vědomí, že dodavatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Dodavatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv odběratele nebo k ochraně osobní bezpečnosti odběratelů nebo třetích osob.

 

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den uzavření smlouvy a dodavatel i odběratel se výslovně dohodli, že akceptací těchto Obchodních podmínek na internetové stránce dodavatele se vždy ruší veškerá předchozí písemná i ústní ujednání spojená s podmínkami dodávek stravy mezi dodavatelem a odběratelem.

 ******************************************************************

3. Obchodní podmínky pro dodávání stravy

(dodávání stravy pro školky a školy s možností dotace): platnost do 24.5.2018

Tyto Obchodní podmínky platí pro dodání stravy společností Zdravá školní jídelna Vitalité s.r.o. se sídlem Brno, Lidická 26, IČ 03369684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 84563 (dále rovněž Obchodní podmínky).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je obchodní společnost Zdravá školní jídelna Vitalité s.r.o. a odběratele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

1.Registrace odběratele a udržování platných i aktuálních údajů odběratele

 • Odběratel je povinen se před zahájením smlouvy zaregistrovat na internetové adrese dodavatele, a to v rozsahu údajů, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a její řádné naplňování (především možnost uskutečňovat dle těchto Obchodních podmínek: dodávky stravy, vést evidenci objednávek odběratele, vypořádávat objednávky odběratele, provádět vyúčtování dodávek stravy pro odběratele apod.).
 • Odběratel je oprávněn odmítnout registraci odběratele, pokud neobsahuje všechny potřebné údaje dle předchozího bodu.
 • Po úspěšně provedené registraci odběratele (dle předchozích odstavců na internetové adrese dodavatele) zašle dodavatel odběrateli (na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v registraci) potvrzení o provedení registrace.
 • Do 5 pracovních dnů od data připsání zálohové platby odběratele na účet dodavatele (dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek) zašle dodavatel odběrateli (na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v registraci) potvrzení přístupových údajů (jméno a heslo), nezbytných pro přístup do objednávkového systému dodavatele a pro zadávání objednávek/odhlašování již zadaných objednávek stravy.
 • Odběratel má přehled o údajích již vložených jeho jménem na internetové adrese dodavatele dle předchozích bodů a může rovněž provádět aktualizaci svých údajů. Odběratel je zároveň zodpovědný za správnost i aktuálnost všech údajů jeho jménem na internet vložených a bere na vědomí, že dodavatel se řídí údaji vloženými na internetovou adresu jménem odběratele v okamžiku zpracování objednávek odběratele a na základě těchto údajů dodavatel provádí i související dodávky stravy (i jejich následné vyúčtování) pro odběratele.

2.Uzavření smlouvy

 • Smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání objednávky odběratelem a přijetí objednávky dodavatelem. Uzavřením smlouvy odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítko „odeslat“. Předmětem objednávky je dodávání stravy pro žáky školy nebo školky / personál těchto školek a škol, blíže vymezených v objednávce.
 • Ačkoliv se jedná o spotřebitelskou smlouvu, nemůže odběratel od smlouvy v souladu s § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupit, neboť předmětem je smlouva o stravování.

3a.Termíny pro řádné nahlášení zahájení/ukončení odběru stravy (=nový strávník/strávník rušící existující smlouvu)

 • Nahlášení zahájení odběru stravy, jakož i nahlášení ukončení odběru stravy je možné přes internet, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem prvního odběru stravy/termínem ukončení odběru stravy do 15.00 hod.
 • Při nedodržení termínů uvedených výše má dodavatel právo takovouto objednávku/odhlášení stravy nepřijmout a zrealizovat první dodávku stravy/ukončení dodávání stravy 3 pracovní dny od data nahlášení odběru/ukončení odběru stravy odběratelem dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek.
 • Dodavatel má rovněž právo objednávku stravy nepřijmout, pokud odběratel neuhradil úvodní zálohovou platbu/y dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek a zrealizovat první dodávku stravy nejdříve za 5 pracovních dnů od data připsání úvodní zálohové platby/plateb na účet dodavatele.

3b. Termíny pro řádné objednání, odhlášení stravy (=zadávání a odhlašování jednotlivých objednávek stravy u již existující smlouvy) a adresa pro internetové přihlášení

 • Objednání nebo odhlášení stravy je možné učinit přes internet nejpozději pracovní den před termínem odběru stravy, a to do 11.00 hod. Výše uvedený termín platí s výjimkou objednání nebo odhlášení dopolední svačiny, které je nutné provést ještě o jeden pracovní den dříve, tj. 2 pracovní dny před termínem odběru stravy do 11.00 hod.
 • Dodavatel je povinen (po potvrzení registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek a uhrazení zálohy dle bodu 5a těchto Obchodních podmínek) umožnit odběrateli přístup do internetového objednávkového systému (www.vitalite.cz/dovoz-jidel/prihlaseni-skolky-skoly, volba PŘIHLÁSIT SE pro internetové objednávání stravy), a to zasláním jména a hesla pro přístup do tohoto systému a odběratel poté zodpovídá za kontrolu správnosti všech objednávek stravy (zadaných přes výše uvedený systém) jménem odběratele.
 • Prvotní dlouhodobé zadání objednávek jídel přes internet (dle údajů uvedených v registraci dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek) provádí jménem odběratele dodavatel (k čemuž dává odběratel dodavateli souhlas akceptací těchto Obchodních podmínek), jakékoliv další krátkodobé změny docházky, odchylující se od původně požadovaných termínů dodávek stravy (uvedených v registraci dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek), resp. jakékoliv nepravidelné úpravy požadovaných termínů dodávek stravy (a z nich vyplývající doplnění či změny objednávek stravy) zadává vždy odběratel, a to přes internet na adrese www.vitalite.cz/dovoz-jidel/prihlaseni-skolky-skoly, volba PŘIHLÁSIT SE (po přihlášení odběratele jménem a heslem z jím provedené registrace, resp. aktualizace registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek). Za odhlášení již zadaných objednávek stravy (přes internet způsobem uvedeným v předchozí větě) zodpovídá vždy odběratel.  
 • Strava odběratele (objednaná jakýmkoliv z výše uvedených způsobů) bude vždy objednávána pouze do výše nevyčerpané zálohy dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek, kterou odběratel odeslal na správné číslo účtu dodavatele ve stanovené lhůtě a opatřil správným variabilním symbolem platby (rovněž dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek).
 • Při nedodržení termínů a principů zadávání objednávek stravy uvedených výše má dodavatel právo takovouto objednávku/y, resp. odhlášení stravy nepřijmout.

4.Možné typy objednávané stravy a cena stravy:

    Celodenní strava:   dopolední svačina (přesnídávka) + oběd + odpolední svačina

    Dopolední strava:   dopolední svačina (přesnídávka) + oběd

    Odpolední strava:   oběd + odpolední svačina

    Oběd:                     pouze oběd (lze dodávat i ve variantě pro bezlepkovovou i bezmléčnou stravu)

 • Nabídka aktuální stravy pro internetové objednávání (i s jejich cenami vč. platného DPH) je uvedena u jednotlivých objednávaných jídel po přihlášení odběratele jménem a heslem z jím provedené registrace (adresa pro přihlášení viz bod 3b. těchto Obchodních podmínek), resp. aktualizace registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek. Aktuální nabídku stravy (jídelní lístek) může dodavatel odběrateli rovněž zaslat na e-mailovou adresu, uvedenou v rámci registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek.

5a.Platební podmínky za dodanou stravu, termíny plateb záloh na stravné a vyúčtování stravného

 • Odběratel je povinen hradit na účet dodavatele č. účtu 396774095/5500 pravidelnou měsíční zálohu, jejíž výše je závislá na typu vybrané stravy, četnosti odběru vybrané stravy a předpokládané měsíční výši odebrané stravy v Kč:
 • v případě předpokládaného měsíčního odběru do 800 Kč činí záloha 800,- Kč,
 • v případě předpokládaného měsíčního odběru od 801 Kč činí záloha 1.000,- Kč,
 • měsíční záloha je splatná do 20. dne předchozího měsíce před zahájením odběru stravy, nebo do termínu dohodnutého individuálně s dodavatelem. Variabilním symbolem platby je rodné číslo dítěte/personálu (v případě vyúčtování/hrazení stravy rodiči jednotlivých strávníků/dětí ve školce či škole), resp. IČ školky či školy (v případě vyúčtování/hrazení stravy přímo danou školkou či školou).  V případě požadavku odběratele fyzické osoby na neuvádění svého rodného čísla, přidělí dodavatel odběrateli náhradní unikátní číslo pro rozpoznání plateb mezi odběratelem a dodavatelem: toto číslo přidělí na základě písemné žádosti odběratele, zaslaného na e-mailovou adresu dodavatele.
 • v případě měsíční fakturace za dodanou stravu (tj. kdy plátcem za dodanou stravu je přímo školka či škola) provede dodavatel měsíční vyúčtování, které zašle odběrateli (viz předchozí odstavec) na jeho e-mail uvedený při registraci/aktualizaci registrace odběratelem, resp. na e-mail uvedený ve smlouvě o dodávkách stravy mezi dodavatelem a odběratelem.
 • Dodavatel a odběratel se dohodli na tom, že dodavatel může zálohu od dodavatele použít na úhradu nedoplatků odběratele za dodanou a neuhrazenou stravu případně za neuhrazený manipulační poplatek.

5b. Cena za dovoz dodané stravy vč. aktuální sazby DPH (Brno):

 • Dovoz jídla je prováděn bezplatně při splnění následující minimální výše objednávky(=souhrnná objednávka za celou školku, resp. školu) v minimální výši 500 Kč / den / 1 dovoz.
 • V případě souhrnné objednávky < 500 Kč / daný den / 1 dovoz je dodavatel oprávněn objednávku i dovoz jídla dle této objednávky odmítnout, resp. k celkové ceně objednávky připočíst dopravné v minimální výši 60 Kč, resp. dopravné upravené ve smlouvě o dodávkách stravy mezi odběratelem a dodavatelem (v případě objednávání/vyúčtování/hrazení stravy přímo danou školkou či školou).

6. Manipulační poplatek

 • V případě, že Odběratel neuhradí zálohu na stravu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. neuvede variabilní symbol platby, který slouží k automatickému párování plateb, uhradí jinou částku než uvedenou v elektronickém Vyúčtování/Faktuře, neuhradí stravu do data splatnosti), je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Odběrateli jednorázový poplatek ve výši 50 Kč (vč. DPH) za každé jednotlivé porušení (Manipulační poplatek), kryjící dodatečné ruční úkony Dodavatele, nutné k dohledání, spárování, upomínání a doúčtování platby stravného. Dodavatel je oprávněn v odůvodněných případech tento Manipulační poplatek neúčtovat.
 • V případě, kdy Odběratel je v takovém prodlení s platbou stravného, že složená záloha na stravné nepostačuje k pokrytí již dodaného stravného, je Dodavatel oprávněn pozastavit dodávku stravného, a to až do okamžiku úhrady dlužného stravného, resp. do navýšení (převodu) zálohy na účet dodavatele, případně do okamžiku úhrady dlužného Manipulačního poplatku. V případě, kdy je plátcem za dodanou stravu přímo školka či škola, upozorní dodavatel Odběratele předem písemně na pozastavení dodávky stravy, a to na e-mail Odběratele uvedený při registraci dle bodu 1. Těchto Obchodních podmínek, resp. na e-mail uvedený ve smlouvě o dodávkách stravy mezi dodavatelem a odběratelem. V případě, kdy je plátcem za dodanou stravu jednotlivý zákonný zástupce dítěte, může být strava automaticky pozastavena  vyčerpáním zálohy na stravné dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek.

7.Ochrana osobních údajů

 • Odběratel uděluje dodavateli souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených ve smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách uvedených (svých i svého dítěte), a to pro účely vedení evidence objednávaných/odhlašovaných jídel (a evidence plateb s nimi spojených), zasílání informací souvisejících s dovozem jídel a vypracováním vyúčtování i zaúčtování dodané stravy.
 • Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje za účelem souvisejícím se stravováním dítěte, resp. personálu školky či školy a shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a uchovávat je po dobu poskytování stravování ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, k čemuž mu Odběratel akceptací těchto Obchodních podmínek uděluje výše uvedený souhlas.
 • Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den uzavření smlouvy a dodavatel i odběratel se výslovně dohodli, že akceptací těchto Obchodních podmínek na internetové stránce dodavatele se vždy ruší veškerá předchozí písemná i ústní ujednání spojená s podmínkami dodávek stravy mezi dodavatelem a odběratelem.

******************************************************************

Obchodní podmínky pro dodávání stravy

(dodávání stravy pro školky a školy v dotovaném režimu): platnost pro dodanou stravu do 31.8.2016

Tyto obchodní podmínky (dále rovněž Podmínky) platí pro dodání stravy společností Zdravá školní jídelna Vitalité s.r.o. se sídlem Brno, Lidická 26, IČ 03369684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 84563.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je obchodní společnost Zdravá školní jídelna Vitalité s.r.o. a odběratele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

1.Registrace odběratele a udržování platných i aktuálních údajů odběratele

 • Odběratel je povinen se před zahájením smlouvy zaregistrovat na internetové adrese Dodavatele, a to v rozsahu údajů, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a její řádné naplňování (především možnost uskutečňovat dle těchto Obchodních podmínek: dodávky stravy, vést evidenci objednávek odběratele, vypořádávat objednávky odběratele, provádět měsíční vyúčtování dodávek stravy pro odběratele apod.).
 • Odběratel je oprávněn odmítnout registraci odběratele, pokud neobsahuje všechny potřebné údaje dle předchozího bodu.
 • Po úspěšně provedené registraci odběratele (dle předchozích odstavců) na internetové adrese dodavatele zašle dodavatel odběrateli (na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v registraci):
  • potvrzení o provedení registrace
 • Do 5 pracovních dnů od data připsání úvodní jednorázové kauce na účet dodavatele (dle bodu 5a. těchto Obchodních podmínek) zašle dodavatel odběrateli (na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v registraci):
  • potvrzení přístupových údajů (jméno a heslo) nezbytných pro přístup do objednávkového systému dodavatele a pro zadávání objednávek/odhlašování již zadaných objednávek stravy.
 • Odběratel má přehled o údajích již vložených jeho jménem na internetové adrese dodavatele dle předchozích bodů a může rovněž provádět aktualizaci svých údajů. Odběratel je zároveň zodpovědný za správnost i aktuálnost všech údajů jeho jménem na internet vložených a bere na vědomí, že dodavatel se řídí údaji vloženými na internetovou adresu jménem odběratele v okamžiku zpracování objednávek odběratele a na základě těchto údajů dodavatel provádí i související dodávky stravy (i jejich následné vyúčtování) pro odběratele.

2.Uzavření smlouvy

 • Smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání objednávky odběratelem a přijetí objednávky dodavatelem. Uzavřením smlouvy odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítko „objednat“. Předmětem objednávky je dodávání stravy pro žáky školy nebo školky / personál těchto školek a škol, blíže vymezených v objednávce.
 • Ačkoliv se jedná o spotřebitelskou smlouvu, nemůže odběratel od smlouvy v souladu s § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupit, neboť předmětem je smlouva o stravování.

3a.Termíny pro řádné nahlášení zahájení/ukončení odběru stravy (=nový strávník/strávník rušící existující smlouvu)

 • Nahlášení zahájení odběru stravy, jakož i nahlášení ukončení odběru stravy je možné přes internet, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem prvního odběru stravy/termínem ukončení odběru stravy do 24.00 hod.
 • Při nedodržení termínů uvedených výše má dodavatel právo takovouto objednávku/odhlášení stravy nepřijmout a zrealizovat první dodávku stravy/ukončení dodávání stravy 3 pracovní dny od data nahlášení odběru/ukončení odběru stravy odběratelem dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek.
 • Dodavatel má rovněž právo objednávku stravy nepřijmout, pokud odběratel neuhradil úvodní jednorázovou kauci dle bodu 5a. těchto Podmínek a zrealizovat první dodávku stravy nejdříve za 5 pracovních dnů od data připsání úvodní jednorázové kauce na účet dodavatele.

3b. Termíny pro řádné objednání, odhlášení stravy (=zadávání a odhlašování jednotlivých objednávek stravy u již existující smlouvy)

 • Objednání nebo odhlášení stravy je možné učinit přes internet nejpozději den před termínem odběru stravy, a to do 24.00 hod. Výše uvedený termín platí s výjimkou objednání nebo odhlášení dopolední svačiny, které je nutné provést ještě o jeden pracovní den dříve, tj. 2 pracovní dny před termínem odběru stravy do 24.00 hod.
 • Dodavatel je povinen (po potvrzení registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek a uhrazení kauce dle bodu 5a těchto Obchodních podmínek) umožnit odběrateli přístup do internetového objednávkového systému (www.vitalmenu.cz/prodej-jidel pro internetové objednávání stravy), a to zasláním jména a hesla pro přístup do tohoto systému a odběratel poté zodpovídá za kontrolu správnosti všech objednávek stravy (zadaných přes výše uvedený systém) jménem odběratele.
 • Prvotní dlouhodobé zadání objednávek jídel přes internet (dle údajů uvedených v registraci dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek) provádí jménem odběratele dodavatel (k čemuž dává odběratel dodavateli souhlas akceptací těchto Obchodních podmínek), jakékoliv další krátkodobé změny docházky, odchylující se od původně požadovaných termínů dodávek stravy (uvedených v registraci dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek), resp. jakékoliv nepravidelné úpravy požadovaných termínů dodávek stravy (a z nich vyplývající doplnění či změny objednávek stravy) zadává vždy odběratel, a to přes internet na adrese www.vitalmenu.cz/prodej-jidel (po přihlášení odběratele jménem a heslem z jím provedené registrace, resp. aktualizace registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek). Za odhlášení již zadaných objednávek stravy (přes internet způsobem uvedeným v předchozí větě) zodpovídá vždy odběratel.  
 • Při nedodržení termínů a principů zadávání objednávek stravy uvedených výše má dodavatel právo takovouto objednávku/odhlášení stravy nepřijmout.

4.Možné typy objednávané stravy:

      Celodenní strava:   dopolední svačina + oběd + odpolední svačina

      Dopolední strava:   dopolední svačina + oběd

      Odpolední strava:   oběd + odpolední svačina

      Oběd:                     pouze oběd (oběd lze dodávat i v bezlepkové či bezmléčné variantě)

 • Nabídka aktuální stravy pro internetové objednávání (i s jejich cenami vč. platného DPH) je uvedena na internetové adrese dodavatele www.vitalmenu.cz/prodej-jidel po přihlášení odběratele jménem a heslem z jím provedené registrace, resp. aktualizace registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek. Aktuální nabídku stravy (jídelní lístek) může dodavatel odběrateli rovněž zaslat na e-mailovou adresu, uvedenou v rámci registrace dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek.

5a.Platební podmínky za dodanou stravu, termíny plateb a vyúčtování stravného

 • Odběratel je povinen uhradit na účet dodavatele č. účtu 396774044/5500 jednorázovou vratnou kauci, jejíž výše je závislá na typu vybrané stravy, četnosti odběru vybrané stravy a předpokládané měsíční výše odebrané stravy v Kč:
  • v případě předpokládaného měsíčního odběru do 800 Kč činí kauce 800,- Kč,
  • v případě předpokládaného měsíčního odběru od 801 Kč činí kauce 1.000,- Kč,
 • Kauce je splatná do 25. dne předchozího měsíce před zahájením odběru stravy, nebo do termínu dohodnutého individuálně s dodavatelem. Variabilním symbolem platby je rodné číslo dítěte/personálu (v případě vyúčtování/hrazení stravy rodiči jednotlivých strávníků/dětí ve školce či škole), resp. IČ školky či školy (v případě vyúčtování/hrazení stravy přímo danou školkou či školou).  V případě požadavku odběratele fyzické osoby na neuvádění svého rodného čísla, přidělí dodavatel odběrateli náhradní unikátní číslo pro rozpoznání plateb mezi odběratelem a dodavatelem: toto číslo přidělí na základě písemné žádosti odběratele, zaslaného na e-mailovou adresu dodavatele.
 • Dodavatel provede měsíční vyúčtování, které zašle odběrateli (viz předchozí odstavec) na jeho e-mail uvedený při registraci/aktualizaci registrace odběratelem.
 • Dodavatel a odběratel se dohodli na tom, že dodavatel může kauci použít na úhradu nedoplatků odběratele za dodanou a neuhrazenou stravu případně za neuhrazený manipulační poplatek.
 • Jednorázová kauce bude odběrateli vrácena po odečtení všech nedoplatků odběratele, a to nejpozději do 30. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k řádnému ukončení odběru stravy dle těchto Obchodních podmínek.

5b.Cena za dovoz dodané stravy vč. aktuální sazby DPH (Brno):

 • Dovoz jídla je prováděn bezplatně při splnění následující minimální výše objednávky (=souhrnná objednávka za celou školku, resp. školu) v minimální výši 500 Kč / den / 1 dovoz.
 • V případě objednávky < 500 Kč / daný den / 1 dovoz je dodavatel oprávněn objednávku i dovoz jídla dle této objednávky odmítnout, resp. k celkové ceně objednávky připočíst fixní dopravné 60 Kč. Dopravné se účtuje jako jednorázové (tj. nejedná se o příplatek ke každému dodanému jídlu) a rozpočítává se alikvotně mezi jednotlivé objednávající osoby odběratele, objednávající v daném dni.

6. Manipulační poplatek

 • V případě, že Odběratel neuhradí stravu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. neuvede variabilní symbol platby, který slouží k automatickému párování plateb, uhradí jinou částku než uvedenou v elektronickém Vyúčtování/Faktuře, neuhradí stravu do data splatnosti), je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Odběrateli jednorázový poplatek ve výši 50 Kč (vč. DPH) za každé jednotlivé porušení (Manipulační poplatek), kryjící dodatečné ruční úkony Dodavatele, nutné k dohledání, spárování, upomínání a doúčtování platby stravného. Dodavatel je oprávněn v odůvodněných případech tento Manipulační poplatek neúčtovat.
 • V případě, kdy Odběratel je v takovém prodlení s platbou stravného, že složená vratná Kauce na stravné nepostačuje k pokrytí již dodaného stravného, je Dodavatel oprávněn pozastavit dodávku stravného, a to až do okamžiku úhrady dlužného stravného, případně dlužného Manipulačního poplatku. Před pozastavením stravy Dodavatel Odběratele písemně na pozastavení dodávky stravy upozorní na e-mail Odběratele uvedený v těchto Obchodních podmínkách, resp. na nový e-mail, který mu Odběratel písemně nahlásí pomocí aktualizace registračních údajů dle bodu 1. těchto Obchodních podmínek.

7.Ochrana osobních údajů

 • Odběratel uděluje dodavateli souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených ve smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách uvedených (svých i svého dítěte), a to pro účely vedení evidence objednávaných/odhlašovaných jídel (a evidence plateb s nimi spojených), zasílání informací souvisejících s dovozem jídel a vypracováním pravidelného vyúčtování i zaúčtování dodané stravy.
 • Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje za účelem souvisejícím se stravováním dítěte, shromažďovat osobní údaje pak v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a uchovávat je po dobu poskytování stravování ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, k čemuž mu Odběratel akceptací těchto Obchodních podmínek uděluje výše uvedený souhlas.
 • Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den uzavření smlouvy a dodavatel i odběratel se výslovně dohodli, že akceptací těchto Obchodních podmínek na internetové stránce dodavatele se vždy ruší veškerá předchozí písemná i ústní ujednání spojená s podmínkami dodávek stravy mezi dodavatelem a odběratelem.

Přijďte do Vitalité!

vyzvedněte si své jídlo přímo ve Vitalité a nebudete nejen platit za dopravu, ale můžete zároveň i využít svého Věrnostního bonusu !


Hudcova 78/367 

612 00

Brno - Medlánky

 zákaznická linka:

+420 734 468 500